Disclaimer

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens, bestanden en afbeeldingen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De Veense Woonkamer.Hoewel de informatie op de website van De Veense Woonkamer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en De Veense Woonkamer streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan De Veense Woonkamer geen garantie geven dat de website vrij is van onjuistheden.
De Veense Woonkamer behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde aan te vullen, te verwijderen, of anderszins te wijzigen.


Aan de gepresenteerde informatie en publicaties kunnen geen rechten worden ontleend. De Veense Woonkamer aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op de website gepubliceerde informatie.

Copyright 2017 De Veense Woonkamer
Alle rechten voorbehouden.